GFW must block this word immediately!!!

农民代表答:会养猪、会交配。
工人代表答:会挣钱、会消费。
民工代表答:会讨薪、会下跪。
保姆代表答:会做饭、会叠被。
退休代表答:会健身、会养胃。
小姐代表答:会上床、会收费。
艺人代表答:会炒作、会陪睡。
文人代表答:会抄袭、会拼对。
商人代表答:会赚钱、会逃税。
官员代表答:会撒谎、会受贿。

From the ever funnier Wearing 3 Watches.